AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2017 (133 CITACÍ, 5 METODIK, 6 PUBLIKACÍ)

Rok 2017

[aktualizace k 20. 9. 2018]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

J - recenzovaný odborný článek

Jimp

MALIAR, Tibor, Peter NEMEČEK, Eva ÜRGEOVÁ, Mária MALIAROVÁ, Vladimír NESVADBA, Karel KROFTA, Katarína VULGANOVÁ, Erik KROŠLÁK and Ján KRAIC. Secondary metabolites, antioxidant and anti-proteinase activities of methanolic extracts from cones of hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Chemical Papers, 2017, 71(1), 41-48. ISSN 2585-7290. DOI: 10.1007/s11696-016-0034-2

JSC

RYBKA, Adolf, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK and Karel KROFTA. Parameters of the drying medium and dried hops in belt dryer. Research in Agricultural Engineering, 2017, 63(Special Issue), 24-32. ISSN 1212-9151. DOI: 10.17221/35/2017-RAE

Jneimp

MATSUI, Hiroo, František KROUPA, Karel KROFTA, Jana ŠNIDLOVÁ, Takako INUI, Kaneo OKA and Nobuyuki FUKUI. Influence of Apple Mosaic Virus on the Growth, Yield, and Qualities of Saaz Hop. Journal of Plant Sciences, 2017, 5(5), 152-159. DOI: 10.11648/j.jps.20170505.14

Jrec

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Nové odrůdy a perspektivní genotypy chmele / New Varieties and Perspective Genotypes of Hops. Kvasný průmysl. 2017, 63(5), 237-240. ISSN 0023-5830. Dostupné z: doi: 10.18832/kp201724

KROFTA, Karel, Alexandr MIKYŠKA, Marie JURKOVÁ, Lenka MRAVCOVÁ a Petra VONDRÁČKOVÁ. Stanovení hořkých látek v chmelu – vliv ročníku a stáří chmele / Determination of Bitter Compounds in Hops – Effect of Crop Year and Hops Age. Kvasný průmysl. 2017, 63(5), 241-247. ISSN 0023-5830. Dostupné z: doi: 10.18832/kp201725

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Využití genetických zdrojů chmele (Humulus lupulus L.) pro specifické šlechtitelské cíle. Úroda. 2017, 65(12), 27-34, vědecká příloha. ISSN 0139-6013. Dostupné z:
http://www.vupt.cz/content/files/aktualni_poznatky/2017_vedecka_priloha_uroda_12.pdf

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

PAVELEK, M., M. VRBOVÁ a Vladimír NESVADBA. Sekce technických plodin X. In: V. Holubec, ed. Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny mimo ovocných dřevin / Inventory and description of cultivars of agricultural crops since the beginning of Czechoslovak a nd Czech breeding to the year 2000: I. Field and horticulture crops except fruit woody plants. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017, s. 451–462. ISBN 978-80-7427-208-0.

D – článek ve sborníku

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce odrůdy chmele Boomerang [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2017.

Poloprovozní plocha vysoké konstrukce odrůdy chmele Gaia [poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2017.

Ztech – ověřená technologie

KINCL, David, David KABELKA, Jan SRBEK, Petr ČÁP, Karel KROFTA a Jaroslav POKORNÝ. Ochrana erozně ohrožených chmelnic [ověřená technologie]. 2017.

PODSEDNÍK, Jan, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK a Josef JEŽEK. Sušení chmele se zvýšenou efektivitou sušení [ověřená technologie]. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QJ1510004 mezi ČZU v Praze a firmou Agrospol Velká Bystřice s. r. o., IČO 496 07 812, uzavřená dne 6. 12. 2017, je k dispozici na ČZU v Praze.

Zodru – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Boomerang [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML19030, kód odrůdy 5086514, předběžné označení 4914, název odrůdy Boomerang, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 27. 4. 2017.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Gaia [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML19033, kód odrůdy 5086517, předběžné označení 4849, název odrůdy Gaia, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 27. 4. 2017.

Fuzit – užitný vzor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Hydraulicky ovládaný přípojný bod traktoru [užitný vzor]. Vynálezci: David HOFMANN, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ a Jan PODSEDNÍK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 30 232. 2017-01-10. Přihl.: 2016-09-13.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

CHMELAŘSTVÍ, DRUŽSTVO ŽATEC, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách [funkční vzorek]. PODSEDNÍK, Jan, Milan MARŠÍČEK, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Josef JEŽEK, Karel KROFTA, Ivo KLAPAL a Jaroslav POKORNÝ. Interní kód produktu: SUSCECHPAS-17. Technické parametry výsledku: Dvouramenný rotor, vodorovný hřídel, ložiska, elektromotor, výztuha. Dostupný v podniku CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Prosinec 2017.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele E31 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML33308, kód odrůdy 5100792, předběžné označení E31, název odrůdy E31, číslo žádosti B4964. Podání žádosti 2017-12-19.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Genotyp chmele E133 [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML33333, kód odrůdy 5100817, předběžné označení E133, název odrůdy E133, číslo žádosti B4965. Podání žádosti 2017-12-19.

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy

Nmet – certifikovaná metodika

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2017 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017, 62 s. ISBN 978-80-86836-95-9.

KROFTA, K. a kol. Hodnocení kvalitativních parametrů chmele při sušení a stárnutí [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017, 19 s. ISBN 978-80-86836-16-4.

Metodika ke stažení (*.pdf, 1.500 kB)

KROFTA, Karel, Alexandr MIKYŠKA, Marie JURKOVÁ, Ivo KLAPAL, Lenka MRAVCOVÁ a Petra VONDRÁČKOVÁ. Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmelech z ročníkové sklizně [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Praha, 2017. ISBN 978-80-86836-15-7.

Metodika ke stažení (*.pdf, 1.700 kB)

PATZAK, Josef, Karel KROFTA a Alena HENYCHOVÁ. Metody a markery pro prokazování autenticity českých odrůd chmele [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017, 86 s. ISBN 978-80-86836-18-8.

Metodika ke stažení (*.pdf, 8 MB)

SVOBODA, Petr. Metodika hodnocení zdravotního stavu chmele [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2017. ISBN 978-80-86836-19-5.

Metodika ke stažení (*.pdf; 0,6 MB)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

A – audiovizuální tvorba

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Spot o pěstování chmele v ČR [online]. JEŽEK, Josef [garant]. Pro prezentaci na velvyslanectví ve Washingtonu, Washington (USA), 12. 4. 2017. Stopáž: 4 min 49 s. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=T88Bo78Dt2M [cit. 2017-04-05].

E – uspořádání výstavy

Výstava techniky do chmelnic. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník, areál účelového hospodářství, 4. 4. 2017.

Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. A5, barevný tisk, 168 s., bez ISBN. Vydal Chmelařský institut s. r. o., 2017.

JEŽEK, Josef. Zásady pro mechanizovaný řez. In: J. JEŽEK, ed. Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané 4. 4. 2017 na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 6–19.

VESELÝ, František. Mechanizační prostředky na ochranu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Katalog vystavovatelů a příspěvků k výstavě techniky do chmelnic konané 4. 4. 2017 na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 20–31.

M – uspořádání konference

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 23. 2. 2017.

Seminář "Ochrana chmele 2017 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 28. 2. 2017.

Seminář ochrana chmele 2017. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 2. 3. 2017.

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 7. 3. 2017.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 29. 3. 2017.

W – uspořádání workshopu

Degustace piv perspektivních genotypů chmele se specifickou vůní. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 31. 1. 2017.

Pracovní setkání chmelařských specialistů chmelařské oblasti Tršicko. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Tršice, zasedací místnost Tršické zemědělské a. s., 1. 6. 2017.

Workshop k závlahám chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a Aquahop s. r. o., Rakovník ve spolupráci s pěstitelem chmele Miroslavem Krupičkou z Kozojed. Místo Konání: Kozojedy (okr. Rakovník), 16. 6. 2017.

Chmelařský den Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství, 10. 8. 2017.

Workshop "Nové genotypy chmele pro nízké konstrukce". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a CHMEL - Vent spol. s r. o., Kněžice. Místo Konání: Kněžice (okr. Louny), 13. 9. 2017.

Degustace piv chmelených různými odrůdami a způsoby (V. ročník). Pořadatelé: ARIX a. s., Praha a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 10. 2017.

Bonitace perspektivních genotypů chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 15. – 16. 11. 2017.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

PATZAK, Josef, Karel KROFTA, Vladimír NESVADBA, Josef JEŽEK a Ivo KLAPAL. Podklady pro kapitoly („4. Kvalita českých chmelů ze sklizně 2016“; „5. Vliv průběhu počasí na růst a vývoj chmele v roce 2016“; „6. Průběh počasí v roce 2017“, „7. Uplatnění závlahy chmelnic v chmelařských oblastech“, „8. Šlechtění chmele v ČR“, „9. Šlechtění chmele pro nízké konstrukce“ a „10. Ekologické pěstování chmele“. In: M. Altová, ed. Situační a výhledová zpráva CHMEL, PIVO – prosinec 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 30-45. ISBN 978-80-7434-409-1.

Články v časopisu Chmelařství

VOSTŘEL, Josef. Výskyt chorob a škůdců chmele a ochrana proti nim v roce 2016. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 1-7. ISSN 0373-403X.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2015/2016 – zhodnocení průběhu počasí v Tršicích u Olomouce. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 7-10. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. V Lounkách se hrdě hlásí k tradici pěstování chmele na Roudnicku. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 10-11. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský institut navštívili pěstitelé biochmele z Německa, Rakouska a Francie. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 11-12. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Chmelařský den na Stekníku. Chmelařství. 2017, 90(1-2), 13-15. ISSN 0373-403X.

KROFTA, Karel, Jana ŠNIDLOVÁ, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2016. Chmelařství. 2017, 90(3), 22-30. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef a Michal KOVAŘÍK. Svaz pěstitelů chmele ČR na nápojovém veletrhu BrauBeviale 2016 s podporou Ústeckého kraje. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 52-54. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Jednala vědecká rada Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 55-57. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2017 v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 58-62. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Nová výsadba ŽPČ do nejmenší chmelničky na světě v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(4-5), 62-63. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef, Jan PODSEDNÍK, Radek VOSTŘEL a Adolf RYBKA. Workshop k inovované česací lince PT-1500 v Siřemi. Chmelařství. 2017, 90(8-10), 104-106. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář o ochraně chmele pro rok 2017 v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(8-10), 107-109. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Výstava techniky do chmelnic na Stekníku. Chmelařství. 2017, 90(8-10), 109-110. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Májová veselice „Chmelfest“ vzdala hold žateckému chmelu. Chmelařství. 2017, 90(8-10), 111-113. ISSN 0373-403X.

DONNER, Pavel a JEŽEK, Josef. Agrometeorologický rok 2016/2017 – zhodnocení průběhu počasí v Žatci. Chmelařství. 2017, 90(11-12), 122-126. ISSN 0373-403X.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2017. Chmelařství. 2017, 90(11-12), 126-131. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2017

JEŽEK, Josef. Vědecko-výzkumná činnost v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 85-115. ISBN 978-80-86576-75-6.

JEŽEK, Josef. Aktivity Chmelařského institutu s. r. o. v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 116-162. ISBN 978-80-86576-75-6.

JEŽEK, Josef. Hodnocení agrometeorologického roku 2015/2016 v Žatci. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 163-172. ISBN 978-80-86576-75-6.

KLAPAL, Ivo a Josef JEŽEK. Hodnocení agrometeorologického roku 2015/2016 v Tršicích u Olomouce. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 173-181. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Variabilita planých chmelů a jejich využití ve šlechtění chmele. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 182-187. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Tvorba nových odrůd chmele zakrslého typu. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 188-200. ISBN 978-80-86576-75-6.

MALÍŘOVÁ, Ivana. I chmelaři si připomněli 700 let od narození Karla IV. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 231-236. ISBN 978-80-86576-75-6.

MALÍŘOVÁ, Ivana. O co se zajímali chmelaři před více jako osmdesáti lety? In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 237-248. ISBN 978-80-86576-75-6.

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 316-348. ISBN 978-80-86576-75-6.

VOSTŘEL, Josef. Harmonizace používání a registrace pesticidů v rámci EU, harmonizace MRL mezi USA a EU a nové perspektivní přípravky v ochraně chmele proti škodlivým organismům. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 349-353. ISBN 978-80-86576-75-6.

SVOBODA, Petr a Zdeněk CHROMÝ. Nový závažný patogen chmele v Evropě. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 354-359. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Degustace piv při Žatecké dočesné 2016. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 362-364. ISBN 978-80-86576-75-6.

NESVADBA, Vladimír. Pět let degustace piv při Žatecké dočesné. In: Chmelařská ročenka 2017. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017, s. 365-374. ISBN 978-80-86576-75-6.

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti peronospoře. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2017, XXV(16), 19-21. Vyšlo 18. 4. 2017. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2017"

KOVAŘÍK, Michal, PODSEDNÍK, Jan a Karel KROFTA. Craft brewers conference and Brewexpo® America 2017 / Craft Brewers conference a Brewexpo® America 2017. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 18-21. ISBN 978-80-7434-366-7.

JEŽEK, Josef. The world's smallest hop garden newly replanted with Saaz hops / Nejmenší chmelnička na světě s novou výsadbou Žateckého poloraného červeňáku. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 26-27. ISBN 978-80-7434-366-7.

JEŽEK, Josef. May festivities known as the 'Hop festival' pay tribute to Saaz hops / Májová veselice „Chmelfest“ vzdává hold žateckému chmelu. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 33-35. ISBN 978-80-7434-366-7.

BRANT, Václav, Karel KROFTA, Milan KROULÍK a Jaroslav POKORNÝ. Root system as a foundation for growing Humulus lupulus (Common hop) / Kořenový systém – základ pěstování chmele otáčivého. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 44-45. ISBN 978-80-7434-366-7.

NESVADBA, Vladimír, Jitka Charvátová a Lucie ŠTEFANOVÁ. Gaia and Boomerang – New Czech hop varieties / Nové české odrůdy chmele Gaia a Boomerang. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 46-47. ISBN 978-80-7434-366-7.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r.o. Czech hop varieties and their brewery use / České odrůdy chmele a jejich pivovarské využití. Czech hops / Český chmel 2017. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017, s. 65-68. ISBN 978-80-7434-366-7.

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2017

JEŽEK, Josef a Andreas STORTI. Ověřování účinku pomocné látky Abomin (Ecostone) při pěstování chmele na ÚH Stekník v letech 2014 – 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 40–48. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef. Výpočet závlahových dávek v r. 2016 pro stanici Žatec. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 75–76. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef a Josef LORENC. Instalace hliníkových vlaječek s podporou pachových repelentů Antifer a Pacho-Lek k zabránění škod na chmelu okusem zvěří srnčí. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 83–94. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel a Josef JEŽEK. Aplikace repelentu TRICO® v ochraně chmele proti okusu zvěří srnčí na ÚH Stekník v r. 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 95–98. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel, Miroslav BRYNDA a Josef JEŽEK. Informace k hodnocení kompostu KOBRA Údlice, s. r. o. při výsadbě chmele na podzim 2015 na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 99–103. ISBN 978-80-86836-92-8.

BRYNDA, Miroslav. Chmelová sadba a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 110–120. ISBN 978-80-86836-92-8.

BRYNDA, Miroslav. Nejlepší porosty výsazů ŽPČ VT z produkce Chmelařského institutu s. r. o. v letech 2007 – 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 121–127. ISBN 978-80-86836-92-8.

KOZLOVSKÝ, Pavel, Miroslav BRYNDA a Josef JEŽEK. Eliminace krádeží vysázené sadby na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 128–129. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef a Vladimír NESVADBA. Příklad způsobu výsadby chmele v Anglii. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 144–152. ISBN 978-80-86836-92-8.

POKORNÝ, Jaroslav a Pavel KOZLOVSKÝ. Vybraná agrotechnika chmele na ÚH Stekník v roce 2016. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 153–159. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel a Josef JEŽEK. Agrometeorologický rok 2015/2016 na Stekníku. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 160–165. ISBN 978-80-86836-92-8.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ a Lucie ŠTEFANOVÁ. Nové genotypy chmele do nízkých konstrukcí. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 166–171. ISBN 978-80-86836-92-8.

KYSELICA, František a Josef JEŽEK. Technické řešení agregace strhávače a traktoru na ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 172–176. ISBN 978-80-86836-92-8.

PODSEDNÍK, Jan, Milan MARŠÍČEK, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Jaroslav POKORNÝ a Josef JEŽEK. Dopravní vůz chmelového produktu nejen pro nízké konstrukce. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 177–182. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel. Obsah rizikových prvků a úroveň zasolení půd ve chmelnicích ÚH Stekník. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 183–190. ISBN 978-80-86836-92-8.

DONNER, Pavel, Josef JEŽEK a Luděk POČTA. Obsah živin a rizikových prvků v půdě navrácené v restituci a připravené pro výsadbu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 191–206. ISBN 978-80-86836-92-8.

KROFTA, Karel a Jana ŠNIDLOVÁ. Chmel a rezidua pesticidů. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 207–214. ISBN 978-80-86836-92-8.

JEŽEK, Josef. Oficiální odpověď ÚKZÚZ na dotaz limitace mědi ve vztahu k přípravkům na ochranu chmele. In: J. JEŽEK, ed. Seminář k agrotechnice chmele: Sborník přednášek a příspěvků ze semináře konaného 23. 2. 2017. Žatec: Chmelařský institut, 2017, s. 218–230. ISBN 978-80-86836-92-8.

Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018

PATZAK, Josef a Karel KROFTA. Metody pro odhalení falsifikace chmele. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018. České Budějovice: Kurent, 2017, s. 148-151. ISBN 978-80-87111-66-6.

KROFTA, Karel, Jana ŠNIDLOVÁ, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2016. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018. České Budějovice: Kurent, 2017, s. 158. ISBN 978-80-87111-66-6.

MALÍŘOVÁ, Ivana. I chmelaři si připomněli 700 let od narození Karla IV. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018. České Budějovice: Kurent, 2017, s. 160-162. ISBN 978-80-87111-66-6.

JEŽEK, Josef. Nová výsadba ŽPČ do nejmenší chmelničky na světě v Žatci. In: M. Vokřál, ed. Československá Pivovarsko-sladařská ročenka 2018. České Budějovice: Kurent, 2017, s. 171. ISBN 978-80-87111-66-6.

Příspěvky ve sborníku STC of IHGC (Rakousko, 2017)

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Lucie ŠTEFANOVÁ. Hop Breeding in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 7–10. ISSN 2512-3785.

ŠNIDLOVÁ, Jana and Karel KROFTA. Microbial community of hop (Humulus lupulus L.) phyllosphere – preliminary results. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 25. ISSN 2512-3785.

POKORNÝ, Jaroslav, Josef JEŽEK, Pavel DONNER, Adolf RYBKA, Petr HEŘMÁNEK, Ivo HONZÍK, Jan PODSEDNÍK and Milan MARŠÍČEK. Mobile hop picking and a new cleaning line for low trellis hops in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 33–36. ISSN 2512-3785.

MATSUI, Hiroo, Takako INUI, Karel KROFTA, Jana ŠNIDLOVÁ, Kaneo OKA and Nobuyuki FUKUI. The influence of various hop cultivation conditions on hop quality, beer quality and yield. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 44–47. ISSN 2512-3785.

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL and Markéta WERSCHALLOVÁ. Hop protection against Downy mildew (Pseudoperonospora humuli) in Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 50. ISSN 2512-3785.

MATOUŠEK, Jaroslav, Ajay Kumar MISHRA, Tomáš KOCÁBEK, Josef PATZAK, Mudra KHARE, G. S. DURAISAMY, Petr SVOBODA and Karel KROFTA. The introduction to gene network influencing lupulin and some approaches to molecular study of hop metabolome regulation. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 82–83. ISSN 2512-3785.

KOCÁBEK, Tomáš, Jaroslav MATOUŠEK, Ajay Kumar MISHRA, A. LOMNICKÁ, Mudra KHARE, Josef PATZAK and G. S. DURAISAMY. Functional analysis of R2R3 transcription factor HIMyb8 from hop (Humulus lupulus L.) and its role in lupulin-specific flavonoid biosynthesis. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 84. ISSN 2512-3785.

MISHRA, Ajay Kumar, G. S. DURAISAMY, Mudra KHARE, Tomáš KOCÁBEK, Jernej JAKŠE, J. BŘÍZA, Josef PATZAK, T. SANO and Jaroslav MATOUŠEK. Comparative transcriptome analysis of Humulus lupulus wild-type and transformant co-expressing HIWRKY1 nad HIWDR1 transcriptional factors. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 85–86. ISSN 2512-3785.

PATZAK, Josef and Alena HENYCHOVÁ. Utilization of an enlarged set of molecular markers for control of authenticity and an evaluation of genetic variability within actual hop cultivars. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, pp. 87–91. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Lucie ŠTEFANOVÁ. Development of new hop aroma varieties for Czech beer. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 95. ISSN 2512-3785.

NESVADBA, Vladimír, Jitka CHARVÁTOVÁ and Lucie ŠTEFANOVÁ. The first Czech dwarf hops. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 97. ISSN 2512-3785.

CHARVÁTOVÁ, Jitka, Lucie ŠTEFANOVÁ and Vladimír NESVADBA. Collection of hop genetic resources in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 98. ISSN 2512-3785.

PATZAK, Josef, Petr SVOBODA, Alena HENYCHOVÁ and Ivana MALÍŘOVÁ. Detection of hop viruses and viroids by qRT-PCR in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 101. ISSN 2512-3785.

FALTUS, Miloš and Petr SVOBODA. Conservation of the Czech hop germplasm by cryoperservation. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 108. ISSN 2512-3785.

KROFTA, Karel, Václav BRANT, Jaroslav POKORNÝ, Milan KROULÍK, Petr ZÁBRANSKÝ, Jana ŠNIDLOVÁ and Lenka MRAVCOVÁ. Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 109. ISSN 2512-3785.

VOSTŘEL, Josef. Structural changes in the guild of aphidophagous coccinellids in Bohemian hop gardens. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 110. ISSN 2512-3785.

JEŽEK, Josef, Ivo KLAPAL and Pavel DONNER. Reducing European roe deer browse damage in hop gardens in the Czech Republic. In: F. WEIHRAUCH, ed. Proceedings of the Scientific-Technical Commission 25 – 29 June 2017, St. Stefan am Walde, Austria. Wolnzach: Scientific-Technical Commission of the International Hop Growers´ Convention, 2017, p. 111. ISSN 2512-3785.

Postery na STC of IHGC (Rakousko, 2017)

Nesvadba, V., Charvátová, J. & Štefanová, L.
Development of new hop aroma varieties for Czech beer

Charvátová, J., Štefanová, L. & Nesvadba, V.
Collection of Hop Genetic Resource sin the Czech Republic

Nesvadba, V., Charvátová, J. & Štefanová, L.
The First Czech Dwarf Hops

Krofta, K., Brant, V., Pokorný, J., Kroulík, M., Zábranský, P., Šnidlová, J. & Mravcová, L.
Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic

Vostřel, J.
Structural changes in the guild of aphidophagous coccinellids in Bohemian hop gardens

Patzak J., Svoboda, P., Henychová, A. & Malířová, I.
Detection of hop viruses and viroids by RT-PCR in the Czech Republic

Svoboda, P., Faltus, M. & Malířová, I.
Cryopreservation of hop germplasm in Czech Republic

Ježek, J., Klapal, I. & Donner, P.
Reducing European roe deer browse damage in hop gardens in the Czech Republic

Ostatní publikace

KINCL, David, David KABELKA, Karel KROFTA, Jan SRBEK, Jaroslav POKORNÝ a Jan VOPRAVIL. Ochrana erozně ohrožených chmelnic před vodní erozí. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2017, 3, 4-14. ISSN 1805-3246. Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/vydani/201703

NESVADBA, Vladimír, Lucie ŠTEFANOVÁ a Jitka CHARVÁTOVÁ. Využití mezinárodního projektu EUREKA pro tvorbu nových genotypů chmele zakrslého typu. In: L. PAPOUŠKOVÁ, ed. Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin: Sborník referátů ze semináře „Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin“ pořádaného 8. 12. 2016 Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., Týmem Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin v Olomouci. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017, s. 46–52. ISBN 978-80-7427-243-1. Dostupné z: http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/dokumenty/sborník_2016.pdf

KOLONIUK, Igor, Jana FRÁNOVÁ, Jaroslava PŘIBYLOVÁ, Karel PETRZIK, Ondřej LENZ, Petr SVOBODA and Josef ŠPAK. Viral superinfections in woody and herbaceous hosts. The 24th International konference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops (ICVF), 5 – 9 June 2017, Thessaloniki, Greece, p. 85.

SVOBODA Petr and Ivana MALÍŘOVÁ. Collection of pathogens of hops. The 24th International konference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops (ICVF), 5 – 9 June 2017, Thessaloniki, Greece, p. 102.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5. 5. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 9. 6. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 21. 6. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7. 7. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 7. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 8. 8. 2017 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2017. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

JEŽEK, J. Výpočty závlahových dávek. Publikováno 06-08/2017.

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css