AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
19-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Přehled výzkumných projektů od roku 1994

2021 - 2025
QK21010136 (www.isvav.cz)
Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe (2021-2025)
QK1910277 (www.isvav.cz)
Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin (2019-2023)
QK1910170 (www.isvav.cz)
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming (2019-2023)
QK1910072 (www.isvav.cz)
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR (2019-2023)
MZE-RO1319 (www.isvav.cz)
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 - 2022 (2019-2022)
GA19-19629S (www.isvav.cz)
Molekulární analýza iniciace lupulinových žlázek u chmelu s ohledem na transkripční faktory identifikované komplexním profilováním transkriptomu. (2019-2021)
LTE218007 (www.isvav.cz)
Tvorba genotypů chmele odolných k Verticillium nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie (2018-2021)

2016 - 2020
TE02000177 (www.isvav.cz)
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků (2014-2019)
QJ1510004 (www.isvav.cz)
Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele (2015-2018)
QJ1510001 (www.isvav.cz)
Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod (2015-2018)
QJ1610418 (www.isvav.cz)
Komplexní půdoochranné technologie pro pěstovní chmelu otáčivého (2016-2018)
QJ1630301 (www.isvav.cz)
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016-2018)
QJ1610202 (www.isvav.cz)
Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou (2016-2018)
GA13-03037S (www.isvav.cz)
Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.) (2013-2017)
LF15020 (www.isvav.cz)
Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících se celosvětových pivovarnických požadavků (2015-2017)
TA03021046 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích (2013-2016)

2011 - 2015
TA02010557 (www.isvav.cz)
Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele (2012-2015)
CZ.1.07/2.3.00/45.0006 (www.isvav.cz)
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky (2014-2015)
LF11008 (www.isvav.cz)
Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva (2011-2014)
QI111B053 (www.isvav.cz)
Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli. (2011-2014)
FR-TI3%2F376 (www.isvav.cz)
České biopivo (2011-2013)
FR-TI1%2F012 (www.isvav.cz)
Vývoj odrůdy chmele Vital pro zemědělství, pivovarnictví a farmacii (2009-2013)
QI91B227 (www.isvav.cz)
Význam beta-kyselin chmele pro české pivo (2009-2013)
QH81049 (www.isvav.cz)
Integrovaný systém pěstování chmele (2008-2012)
QH81052 (www.isvav.cz)
Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a genové inženýrství chmele (Humulus lupulus) založených na systému genomových a expresních knihoven (2008-2012)
GA206%2F09%2F1967 (www.isvav.cz)
Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stavvody a výměnu plynů u rostlin chmele (2009-2012)
2B06011 (www.isvav.cz)
Vývoj genotypů chmele pro biomedicinální a farmaceutické účely (2006-2011)
QH72163 (www.isvav.cz)
Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami (2007-2011)
GA521%2F08%2F0740 (www.isvav.cz)
Molekulární analýza transkripčních faktorů chmelu (H. lupulus L.) ve vztahu k biosyntéze lupulinu (2008-2011)
QH91164 (www.isvav.cz)
Využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů (2009-2011)

2006 - 2010
MSM1486434701 (www.isvav.cz)
Studium a regulace stresových faktorů chmele (2004-2010)
FI-IM5%2F181 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích (2008-2010)
ME 832 (www.isvav.cz)
Průzkum výskytu planých chmelů v oblasti Severní Osetie, stanovení jejich genetické hodnoty s cílem jejich uplatnění jako donorů cílených vlastností v šlechtitelském procesu českého chmele a stanovení vhodnosti místních podmínek pro pěstování chmele (2006-2010)
1QS500510558 (www.isvav.cz)
Studium výskytu fytopatogenů a jejich genetických variant ( 2005-2009)
FT-TA2%2F014 (www.isvav.cz)
Výzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy ( 2005-2008)
QF3039 (www.isvav.cz)
Založení kryobanky pro konzervaci vegetativních vrcholů bramboru a chmele (2003-2007)
QF3179 (www.isvav.cz)
Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění českých chmelů (2003-2007)
QF4041 (www.isvav.cz)
Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární genetiky (2004-2007)
1B44061 (www.isvav.cz)
Aplikace moderních metod stanovení antioxidační aktivity k hodnocení kvality chmele a senzorické stability piva (2004-2007)
1B44063 (www.isvav.cz)
Inovace ochrany chmele proti prioritním živočišným škůdcům jako podmínka pro zvýšení kvality a zdravotní bezpečnosti chmele (2004-2007)
1G46060 (www.isvav.cz)
Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele (2004-2007)
FI-IM2%2F152 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele (2005-2007)
FI-IM2%2F180 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj nového typu chmelnicové konstrukce (2005-2007)
FI-IM%2F091 (www.isvav.cz)
Návrh prototypu balicí linky hlávkového chmele (2004-2006)

2001 - 2005
QC1183 (www.isvav.cz)
Komplexní diagnostika a rozšíření viroidních patogenů chmele, brambor, révy vinné, ovocných a okrasných kultur v ČR (2001-2005)
QC1336 (www.isvav.cz)
Vývoj nových metod pro monitorování diverzity a hodnocení genových zdrojů a zhodnocení jejich potenciálu (2001-2005)
QD1179 (www.isvav.cz)
Komplexní integrovaná ochrana chmele proti škodlivým organismům (2001-2005)
QD1181 (www.isvav.cz)
Využití biotechnologií při množení a udržování bezvirového materiálu chmele (2001-2005)
GA521/03/0072 (www.isvav.cz)
Funkční genomika chmelu (H. lupulus L.) s ohledem na geny kodeterminující produkci lupulinu (2003-2005)
QC0048 (www.isvav.cz)
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin (2000-2004)
FF-P/024 (www.isvav.cz)
Technologie pro průmyslové zpracování chmele (2002-2004)
EP9351 (www.isvav.cz)
Technologie zpracování chmele k netradičním potravinářským účelům (1999-2002)
EP9355 (www.isvav.cz)
Regulace faktorů ovlivňující tvorbu výnosu a kvalitu perspektivních odrůd chmele (1999-2002)
EP9356 (www.isvav.cz)
Rajonizace hybridních genotypů chmele (1999-2002)
EP9357 (www.isvav.cz)
Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd (1999-2002)
FA-E3/051 (www.isvav.cz)
Uplatnění vysokoobsažných chmelů českého původu v pivovarském průmyslu (2000-2002)
GA521/99/1591 (www.isvav.cz)
Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntáze pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (H.lupulus) (1999-2001)

1994 - 2000
EP0960006300 (www.isvav.cz)
Komplexní řešení problematiky ochrany chmele proti preimaginálním a imaginálním stadiím lalokonosce libečkového (1996-2000)
EP7253 (www.isvav.cz)
Výzkum žateckých chmelových odrůd a novošlechtění z pohledu jejich uplatnění v moderních pivovar- ských technologiích (1997-2000)
EP7254 (www.isvav.cz)
Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti odrůd chmele. (1997-2000)
EP7255 (www.isvav.cz)
Výzkum rezistence mšice chmelové a svilušky chmelové a jeho využití pro následné řešení ochrany chmele. (1997-2000)
ME 243 (www.isvav.cz)
Model pro kvantifikaci sekundárních metabolitů (1997-2000)
EP0960996299 (www.isvav.cz)
Molekulární diagnostika viroidů chmele a jejich eliminace (1996-1999)
IE0950975098 (www.isvav.cz)
Progresivní systémy zavlažování chmele a jejich účinnost (1995-1997)
GA503/95/1583 (www.isvav.cz)
Molekulární charakterizace a značení genomu českého chmelu (1995-1997)
IE0940964032 (www.isvav.cz)
Využití a zlepšení biologického potenciálu chmele v ekologicky ztížených podmínkách (1994-1996)
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css