AKTUALITY
30-06-2024
Degustace piv při Žatecké DOČESNÉ 2024 - přihláška pro pivovary
18-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě a vzácná návštěva
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
CHI JAKO VYNIKAJÍCÍ VÝZKUMNÁ ORGANIZACE V PĚTILETÉM HODNOCENÍ RESORTNÍCH ORGANIZACÍ DLE METODIKY ÚŘADU VLÁDY ČR

CHI jako vynikající výzkumná organizace v pětiletém hodnocení resortních organizací dle metodiky Úřadu vlády ČR

Út 14. 3. 2023
Žatec, CHI

V rámci pětiletého hodnocení 20 resortních organizací vědy a výzkumu dosáhl Chmelařský institut s.r.o. nejvyššího stupně ocenění "A - vynikající výzkumná organizace" na stupnici A až D.

Výsledky hodnocení

Přehled výsledků hodnocení rezortních VO v modulech M1-M5 a výsledné zařazení VO na stupnici A-D (*.pdf)

Hodnocení

Výsledkem kompletního hodnocení pomocí všech modulů v pětiletých cyklech je zařazení VO na následující škále:

A – Vynikající (excellent)
Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.

B – Velmi dobrá (very good)
Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení.

C – Průměrná (average)
Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce, která průměrně naplňuje účel zřízení. VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.

D – Podprůměrná (below average)
Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu podprůměrná. VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Přehled modulů

Hodnocení je realizováno v pěti základních modulech, které společně umožní plnění strategických cílů systému hodnocení a financování. Hlavními moduly jsou: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance, Viabilita/Životaschopnost a Strategie a koncepce.

Tyto moduly hodnocení jsou relevantní pro všechny typy výzkumné organizace (VO), bez ohledu na to, jaký typ výzkumu realizují, nebo na obor, v němž jsou aktivní. Nicméně významnost a rozsah jednotlivých modulů jsou různé podle postavení a mise VO v národním systému VaVaI. Moduly tvoří kostru hodnocení, které může být doplněno na úrovni poskytovatelů o další indikátory, jež by podrobněji posoudily specifické rysy různých typů VO.

MODUL 1 – Kvalita vybraných výsledků
Cílem tohoto modulu je motivace VO ke kvalitnímu výzkumu v mezinárodním srovnání. Dalším cílem je motivace k výzkumu s vysokým potenciálem pro aplikování výsledků v praxi. Principem hodnocení je posouzení vybraných výsledků odborným panelem z hlediska jejich kvality, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní.

Hodnotí se omezený počet vybraných výsledků, jež jsou posouzeny ve dvou odlišných kategoriích. V první kategorii je hlavním kritériem pro posouzení přínos k poznání v daných oborech. Ve druhé kategorii je hlavním kritériem společenská relevance, resp. význam pro společnost a případně jeho dopady (ekonomický či jinak popsatelný přínos společnosti). Společenská relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku).

MODUL 2 – Výkonnost výzkumu
Celková výkonnost výzkumu je vícerozměrná kategorie a zahrnuje produktivitu, kvalitu a konkurenceschopnost v oblasti výzkumu a vývoje. Všechny tyto faktory jsou nezbytné pro správné fungování VO, ať už se jedná o vědecké výzkumné organizace, nebo praxi bližší výzkumné organizace, které se zabývají převážně aplikovaným výzkumem a vývojem.

MODUL 3 – Společenská relevance
Modul 3 je důležitý zejména pro VO, které provádějí aplikovaný VaVaI a přímo slouží uživatelům, jako jsou průmyslová odvětví, veřejný sektor nebo jiné VO. V rámci tohoto modulu je hodnocena míra pozitivních dopadů VaVaI a jejich výsledků na společnost a občany. Společenská relevance bude vztažena k výsledkům aplikovaného výzkumu, které mají bezprostřední význam pro oblast ekonomiky, státní a veřejnou správu i pro oblast kulturní politiky. V rámci tohoto modulu budou také posuzovány výsledky základního výzkumu, které ovlivňují jednotlivce a společnost nepřímo (nepřímý dopad). Zde je třeba zohlednit zejména relevanci a aktuální potřebu výzkumného zaměření, navrhované a použité metody a společenský význam prováděného výzkumu jako celku.

Tento modul je založen na posouzení parametrů, které sledují zejména: přenos výsledků do praxe; spolupráci s aplikační sférou; aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty; dopad na kvalitu života společnosti a občana; ekonomický přínos, přínos v sociální oblasti, přínos pro formování národní a kulturní identity.

MODUL 4 – Viabilita
V Modulu 4 je posuzována kvalita řízení a vnitřních procesů VO v těchto oblastech:

Výzkumné prostředí – organizační schéma, kvalita řízení výzkumu, personální politika, struktura a rozvoj lidských zdrojů, vybavenost a organizace infrastruktury pro výzkum.

Mezinárodní a národní spolupráce – členství v globální a národní výzkumné komunitě, komunitní aktivity.

Financování z externích zdrojů – mezinárodní a národní kooperace a prezentace výzkumu a spolupráce, stáže studentů a mladých vědeckých pracovníků v zahraničí, prestiž výzkumu, účast na činnostech odborné obce, úspěšnost v získávání projektů, resp. spolufinancování (financování z třetích stran). Úspěšně dokončené grantové projekty včetně závěrečného ohodnocení s možností dožádání posudků. Postavení VO podle mezinárodních ukazatelů a statistik.

Základní struktura nákladů a výnosů v jednotlivých letech hodnoceného období – všechny grantové a programové projekty podporované z veřejných prostředků z národních zdrojů, zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů v hodnoceném období, jichž je pracoviště příjemcem nebo dalším příjemcem, resp. spolupříjemcem, smluvní výzkum, kolaborativní výzkum a transfer technologií, externí financování (účelové a smluvní), příjmy z licencí, spin-off, výnosy z prodeje patentů a licenčních smluv.

MODUL 5 – Strategie a koncepce
Kvalitní formulace výzkumné strategie VO stanoví základ pro budoucí vývoj a její kvalita je kritickým faktorem pro odborné panely. Významnost tohoto kritéria se týká všech VO. Strategie a koncepce zahrnuje sledování parametrů v těchto oblastech: přiměřenost a kvalita výzkumné strategie, mise organizace (účel, strategické směřování), koncepce (kroky, jak byla mise naplňována), plnění koncepce, vize pro další období, vazba na plnění koncepce poskytovatele/zřizovatele, případná vazba na plnění vyšších strategických cílů a opatření vyplývajících z platných dokumentů na národní a nadnárodní úrovni.

Související

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css