VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
29-04-2024
Ukončení provozování prodeje chmele přes internet
12-06-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - Žatecko, Úštěcko
07-06-2024
Festival minipivovarů na Pražském hradě
15-05-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 3/2024
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ODDĚLENÍ BIOTECHNOLOGIE

Oddělení biotechnologie

  
Ozdravování materiálů od virových chorob pomocí meristémových kultur a termoterapie a jejich udržování a množení
  
Diagnostika virů a viroidů chmele technikami ELISA, molekulární hybridizace a PCR, kontrola zdravotního stavu ozdravené sadby a vedení evidence pro potřeby uznávacího řízení ve spolupráci s ÚKZÚZ
  
Shromaždování a udržování genetických zdrojů chmele technikami in vitro
  
Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti registrovaných odrůd chmele
  
Molekulární charakterizace genomu chmele, analýza jednotlivých genů biosyntézy sekundárních metabolitů
  
Studium rezistence chmele k houbovým chorobám
  
Molekulární diagnostika houbových patogenů a hmyzích škůdců
  
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství - SBÍRKA PATOGENŮ CHMELE

Výzkumné projekty

  
„Molekulární charakterizace a značení chmelového genomu“ (GA503/95/1583, GAČR, 1996-1998)
  
„Molekulární diagnostika chmelových viroidů a jejich eliminace“ (EP0960996299, NAZV MZe, 1996-1999)
  
„Molekulární testace genetické stability chmelových genotypů, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti chmelových odrůd“ (EP7254, NAZV Mze, 1997-2000)
  
„Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntáze pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (Humulus lupulus L.)“ (GA521/99/1591, GAČR, 1999-2001)
  
„Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd“ (EP9357, NAZV MZe, 1999-2001)
  
„Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin“ (QC0048, NAZV MZe, 2000-2004)
  
„Komplexní diagnostika a rozšíření viroidních patogenů chmele, brambor, révy vinné, ovocných a okrasných kultur v ČR“ (QC1183, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Vývoj nových metod pro monitorování diverzity a hodnocení genových zdrojů a zhodnocení jejich potenciálu“ (QC1336, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Využití biotechnologií při množení a udržování bezvirového materiálu chmele“ (QD1181, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Funkční genomika chmelu (H. lupulus L.) s ohledem na geny kodeterminující produkci lupulinu (GA521/03/0072, GAČR, 2003-2005)
  
„Založení kryobanky pro konzervaci vegetativních vrcholů bramboru a chmele“ (QF3039, NAZV MZe, 2003-2007)
  
„Studium a regulace stresových faktorů chmele“ (MSM 1486434701, MŠMT ČR, 2004-2010)
  
„Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární genetiky“ (QF4041, NAZV MZe, 2004-2007)
  
„Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele“ (1G46060, NAZV MZe, 2004-2007)
  
„Studium výskytu fytopatogenů a jejich genetických variant“ (1QS500510558, AV ČR, 2005-2009)
  
„Vývoj genotypů chmele pro biomedicinální a farmaceutické účely“ (2B06011, MŠMT ČR, 2006-2011)
  
„Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami“ (QH72117, NAZV MZe, 2007-2011)
  
„Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a genové inženýrství chmele (Humulus lupulus) založených na systému genomových a expresních knihoven“ (QH81052, NAZV MZe, 2008-2012)
  
„Molekulární analýza transkripčních faktorů chmelu (H. lupulus L.) ve vztahu k biosyntéze lupulinu“ (521/08/0740, GAČR, 2008-2011)
  
„Využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů“ (QH91164, NAZV MZe, 2009-2011)
  
„Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stav vody a výměnu plynů u rostlin chmele“ (GA206/09/1967, GAČR, 2009-2012)
  
„Hop industry lifelong learning program“ (2010-1-SI1-LEO05-01608, EU - Leonardo da Vinci, 2010-2012)
  
„Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva“ (LF11008, EU – EUREKA, 2011-2014)
  
„Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.)“ (13-03037S, GAČR, 2013-2017)
  
„Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“ (TE02000177, CK TAČR, 2014-2019)

Dotační tituly MZe ČR

  
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob
  
3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
  
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Spolupráce:

  
BC AV ČR, ÚMBR, České Budějovice www.umbr.cas.cz
  
VÚRV, Praha-Ruzyně www.vurv.cz
  
ČZU, FAPP, Praha www.af.czu.cz
  
VŠÚO, Holovousy www.vsuo.cz
  
VÚB, Havlíčkův Brod www.vubhb.cz
  
MU, PF, Brno www.muni.cz/sci

Kontakty

Molekulární analýza a diagnostika
vedoucí oddělení
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
tel: +420 415 732 133
gsm: +420 724 929 535
e-mail:


Bezvirózní sadba a in vitro kultury
Ing. Petr Svoboda, CSc.
tel: +420 415 732 121
gsm: +420 602 103 766
e-mail:
ORCID: 0000-0001-6368-7039
Scopus Author ID: 56948387200


Technik ELISA testů a in vitro kultur
Ing. Ivana Malířová
tel: +420 415 732 149
e-mail:


Technik molekulárních analýz
Ing. Alena Henychová
tel: +420 415 732 109
e-mail:

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css