VÝZKUM
OBCHOD
SLUŽBY
POVINNÁ PUBLICITA
Financováno EU
AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
03-08-2024
Školení strojníků česaček a sušáren chmele - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
22-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 7/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
ODDĚLENÍ BIOTECHNOLOGIE

Oddělení biotechnologie

  
Ozdravování materiálů od virových chorob pomocí meristémových kultur a termoterapie a jejich udržování a množení
  
Diagnostika virů a viroidů chmele technikami ELISA, molekulární hybridizace a PCR, kontrola zdravotního stavu ozdravené sadby a vedení evidence pro potřeby uznávacího řízení ve spolupráci s ÚKZÚZ
  
Shromaždování a udržování genetických zdrojů chmele technikami in vitro
  
Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti registrovaných odrůd chmele
  
Molekulární charakterizace genomu chmele, analýza jednotlivých genů biosyntézy sekundárních metabolitů
  
Studium rezistence chmele k houbovým chorobám
  
Molekulární diagnostika houbových patogenů a hmyzích škůdců
  
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství - SBÍRKA PATOGENŮ CHMELE

Výzkumné projekty

  
„Molekulární charakterizace a značení chmelového genomu“ (GA503/95/1583, GAČR, 1996-1998)
  
„Molekulární diagnostika chmelových viroidů a jejich eliminace“ (EP0960996299, NAZV MZe, 1996-1999)
  
„Molekulární testace genetické stability chmelových genotypů, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti chmelových odrůd“ (EP7254, NAZV Mze, 1997-2000)
  
„Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntáze pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (Humulus lupulus L.)“ (GA521/99/1591, GAČR, 1999-2001)
  
„Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd“ (EP9357, NAZV MZe, 1999-2001)
  
„Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin“ (QC0048, NAZV MZe, 2000-2004)
  
„Komplexní diagnostika a rozšíření viroidních patogenů chmele, brambor, révy vinné, ovocných a okrasných kultur v ČR“ (QC1183, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Vývoj nových metod pro monitorování diverzity a hodnocení genových zdrojů a zhodnocení jejich potenciálu“ (QC1336, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Využití biotechnologií při množení a udržování bezvirového materiálu chmele“ (QD1181, NAZV MZe, 2001-2004)
  
„Funkční genomika chmelu (H. lupulus L.) s ohledem na geny kodeterminující produkci lupulinu (GA521/03/0072, GAČR, 2003-2005)
  
„Založení kryobanky pro konzervaci vegetativních vrcholů bramboru a chmele“ (QF3039, NAZV MZe, 2003-2007)
  
„Studium a regulace stresových faktorů chmele“ (MSM 1486434701, MŠMT ČR, 2004-2010)
  
„Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární genetiky“ (QF4041, NAZV MZe, 2004-2007)
  
„Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele“ (1G46060, NAZV MZe, 2004-2007)
  
„Studium výskytu fytopatogenů a jejich genetických variant“ (1QS500510558, AV ČR, 2005-2009)
  
„Vývoj genotypů chmele pro biomedicinální a farmaceutické účely“ (2B06011, MŠMT ČR, 2006-2011)
  
„Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami“ (QH72117, NAZV MZe, 2007-2011)
  
„Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a genové inženýrství chmele (Humulus lupulus) založených na systému genomových a expresních knihoven“ (QH81052, NAZV MZe, 2008-2012)
  
„Molekulární analýza transkripčních faktorů chmelu (H. lupulus L.) ve vztahu k biosyntéze lupulinu“ (521/08/0740, GAČR, 2008-2011)
  
„Využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů“ (QH91164, NAZV MZe, 2009-2011)
  
„Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stav vody a výměnu plynů u rostlin chmele“ (GA206/09/1967, GAČR, 2009-2012)
  
„Hop industry lifelong learning program“ (2010-1-SI1-LEO05-01608, EU - Leonardo da Vinci, 2010-2012)
  
„Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva“ (LF11008, EU – EUREKA, 2011-2014)
  
„Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.)“ (13-03037S, GAČR, 2013-2017)
  
„Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“ (TE02000177, CK TAČR, 2014-2019)

Dotační tituly MZe ČR

  
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob
  
3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
  
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Spolupráce:

  
BC AV ČR, ÚMBR, České Budějovice www.umbr.cas.cz
  
VÚRV, Praha-Ruzyně www.vurv.cz
  
ČZU, FAPP, Praha www.af.czu.cz
  
VŠÚO, Holovousy www.vsuo.cz
  
VÚB, Havlíčkův Brod www.vubhb.cz
  
MU, PF, Brno www.muni.cz/sci

Kontakty

Molekulární analýza a diagnostika
vedoucí oddělení
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
tel: +420 415 732 133
gsm: +420 724 929 535
e-mail:


Bezvirózní sadba a in vitro kultury
Ing. Petr Svoboda, CSc.
tel: +420 415 732 121
gsm: +420 602 103 766
e-mail:
ORCID: 0000-0001-6368-7039
Scopus Author ID: 56948387200


Technik ELISA testů a in vitro kultur
Ing. Ivana Malířová
tel: +420 415 732 149
e-mail:


Technik molekulárních analýz
Ing. Alena Henychová
tel: +420 415 732 109
e-mail:

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css